Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
żołnierz rezerwy na przydziale mobilizacyjnym

Jedną z form pełnego i właściwego ukompletowania stanem osobowym jednostek wojskowych i sztabów jest nadawanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy.

Nadanie przydziału mobilizacyjnego jest czynnością administracyjno - prawną i wobec tego organ realizujący tę czynność opiera się wprost na przepisach prawnych dających podstawę jej realizacji. Podstawę prawną do nadania przydziału mobilizacyjnego stanowi (art. 59a ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). W myśl tego przepisu żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby poprzez nadanie w czasie pokoju przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny. Dotyczy to zarówno przeznaczania żołnierzy rezerwy na konkretne stanowiska w ramach etatowych potrzeb mobilizacyjnych, jak również przeznaczania do grupy zabezpieczenia ukompletowania oraz do pododdziałów i ośrodków zapasowych w ramach pierwszych stanów zmiennych.

Przydziały mobilizacyjne nadaje wojskowy komendant uzupełnień żołnierzom rezerwy, którzy spełniają wymagane kryteria merytoryczne i formalne do zajmowania przewidzianych dla nich stanowisk, w tym przede wszystkim:

  • posiadają odpowiednie wyszkolenie wojskowe albo kwalifikacje odpowiadające określonej specjalności (funkcji) wojskowej;
  • posiadają odpowiedni stan zdrowia;
  • nie zamieszkują stale za granicą;
  • zamieszkują możliwie blisko miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której maja być powołani w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Wojskowy komendant uzupełnień nadaje przydział mobilizacyjny, poprzez wydanie karty mobilizacyjnej. Doręczenie karty mobilizacyjnej następuje za potwierdzeniem odbioru, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu przez osobę, której wydano tę kartę, na egzemplarzu karty mobilizacyjnej przeznaczonym dla wojskowego komendanta uzupełnień. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny, jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną.

Doręczenie karty mobilizacyjnej żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe może nastąpić za pośrednictwem właściwego dowódcy jednostki wojskowej.

Żołnierzy rezerwy, którym nadano przydziały mobilizacyjne, zapoznaje się ze szczegółowym zakresem obowiązków i zadań wynikających ze stanowiska lub funkcji, na które został nadany im przydział mobilizacyjny. Ponadto żołnierzy tych informuje się o uprawnieniach i obowiązkach wynikających z faktu nadania im przydziału mobilizacyjnego.

Żołnierzom rezerwy, którzy nie odbywali lub nie pełnili czynnej służby wojskowej, przydziały mobilizacyjne z zasady nadaje się po odbyciu przez nich co najmniej krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych. W czasie tych ćwiczeń prowadzi się w niezbędnym zakresie szkolenie wojskowe oraz organizuje się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Reczpospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych(Dz. U. poz. 258)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl