Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
wzywanie przez organy wojskowe

Organami właściwymi do wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się są:

 • wojskowy komendant uzupełnień;
 • szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;
 • dowódca jednostki wojskowej.

Osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony jest obowiązana do osobistego stawienia się na wezwanie wojskowego komendanta uzupełnień w przypadkach:

 • powołania do czynnej służby wojskowej, służby w jednostkach zmilitaryzowanych lub służby w obronie cywilnej;
 • doręczenia lub wycofania karty skierowania do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • doręczenia lub wycofania karty mobilizacyjnej;
 • nadania lub uchylenia przydziału mobilizacyjnego;
 • nadania lub uchylenia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;
 • nadania, uchylenia lub unieważnienia przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego;
 • nadania, zmiany, uchylenia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego;
 • doręczenie karty przydziału kryzysowego;
 • prowadzenia czynności kwalifikacyjnych przed zawarciem kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
 • skierowania do wojskowej komisji lekarskiej, w tym na specjalistyczne badania lekarskie;
 • założenia lub uzupełnienia ewidencji wojskowej;
 • przeniesienia do rezerwy;
 • odebrania, wymiany lub wydania nowej książeczki wojskowej;
 • uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony, przez osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej;
 • reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz wręczania odznaczeń;
 • skierowania do wojskowej pracowni psychologicznej,w tym na badania psychologiczne.

Osoba podlegająca powszechnemu obowiązkowi obrony jest obowiązana do osobistego stawienia się na wezwanie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w siedzibie wojewódzkiego sztabu wojskowego lub w siedzibie wojskowej komendy uzupełnień określonej w wezwaniu w sprawie powszechnego obowiązku obrony:

 • jest stroną postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową;
 • w sprawie prowadzonej przed szefem wojewódzkiego sztabu wojskowego, jako organem wyższego stopnia w stosunku do wojskowego komendanta uzupełnień;
 • w sprawach mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Żołnierz rezerwy, któremu nadano przydział kryzysowy lub przydział mobilizacyjny, jest obowiązany do osobistego stawienia się na wezwanie dowódcy jednostki wojskowej ( komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia) w sprawach:

 • zawarcia, przedłużenia, rozwiązania lub zmiany kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
 • ustalenia adresu korespondencyjnego, sposobu zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym oraz w sprawach dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji żołnierza rezerwy NSR;
 • nadania, zmiany i uchylenia przydziału kryzysowego lub mobilizacyjnego;
 • opiniowania służbowego;
 • mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz wręczania odznaczeń i wyróżnień;
 • skierowania na kurs, szkolenie lub staż lub specjalizację;
 • związanych z postępowaniem dyscyplinarnym;
 • finansowych;
 • wydania lub zwrotu umundurowania, wyekwipowania, uzbrojenia i wyposażenia oraz w celu udziału w postępowaniu związanym z ustaleniem szkody w mieniu wojskowym.

Powyższe zasady stosuje się również do żołnierzy służby przygotowawczej.

Wezwanie osoby podlegającej powszechnemu obowiązkowi obrony do osobistego stawienia się następuje za pomocą wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe(Dz. U. Nr 50, poz. 484, z póź. zm.)

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl