Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
uczelnie wojskowe

System szkolnictwa wojskowego obejmuje cztery uczelnie wojskowo – cywilne oraz  szkóły podoficerskie. Przygotowanie przyszłych kadr oficerskich realizowane jest w ramach trzech modeli:

  • absolwenci szkół średnich,(posiadający / nieposiadający maturę) są kształceni jako kandydaci na żołnierzy zawodowych w szkołach podoficerskich;
  • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, posiadający maturę, są kształceni jako kandydaci na żołnierzy zawodowych na studiach w WAT, AMW, AWL. i LAW:
  • cywilni absolwenci uczelni wyższych, posiadających tytuł zawodowy magistra, przygotowywani są w ramach Studium Oficerskiego w wyższych szkołach oficerskich;
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
ul. Inż. Jana Śmigowicza 69,81 - 103 Gdynia
www.amw.gdynia.pl
 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109,51 - 150 Wrocław
www.awl.edu.pl
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
ul. Gen. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303 Nr 12
08 - 521 Dęblin
wsosp.deblin.pl
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK POWIETRZNYCH w Dęblinie

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO UPOSAŻENIA W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ NALICZANA OD NAJNIŻSZEGO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

Uposażenie


WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

O przyjęcie do szkoły wojskowej (kandydat na żołnierza zawodowego) może ubiegać się osoba niekarana sądownie, posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i odpowiednie wykształcenie, po złożeniu pisemnego zobowiązania do pełnienia zawodowej służby wojskowej po ukończeniu szkoły wojskowej. W przypadku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej w celu ukończenia szkoły wojskowej wymagane jest świadectwo dojrzałości, a w przypadku ubiegania się osoby o powołanie do służby kandydackiej w celu ukończenia szkolenia wojskowego (jednoroczne studium oficerskie) - dyplom z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji, m.in. terminy składania wniosków o przyjęcie, warunki i tryb przyjęć, rodzaje składania dokumentów – dostępne są na stronach internetowych poszczególnych szkół. Informacji udzielają również pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Ochota pod nr tel. 261-824-385

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl