Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie, rozpoczęto proces odbudowy administracji państwowej i w tym administracji wojskowej. Dokonywano tego poprzez wykorzystanie przedwojennych wzorów i doświadczeń zapewniając skuteczne jej działanie w procesie formowania struktur Wojska Polskiego. W ślad za przeprowadzanymi reformami administracyjnymi kraju, zawsze następowało elastyczne dostosowanie do nowego układu wojskowych struktur administracyjnych. Podstawy prawne administracji wojskowej określają przepisy ustawy o wojewodzie i administracji rządowej oraz ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W dobie koniecznych zmian Szef Sztabu Generalnego WP w dniu 30.04.1956 r. wydał zarządzenie organizacyjne Nr 073/org, które na bazie dotychczas działającej Wojskowej Komendy Rejonowej Warszawa - Miasto III sformował Wojskową Komendę Rejonową Warszawa – Ochota o kategorii III z siedzibą w Warszawie ul. Sękocińska 8. Pierwszym powołanym komendantem był mjr Kazimierz Sośnicki. Ówczesny skład WKR pozostawał niezmieniony do reorganizacji, która nastąpiła na podstawie zarządzenia organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 070/0rg z dnia 24.04.1957 r. zgodnie, z którym pełną obsadę stanowiło 9 żołnierzy zawodowych i 5 pracowników cywilnych. Na podstawie Zarządzenia Wojskowego Komendanta Wojewódzkiego Warszawa Miasto Nr 04/org z dnia 03.02.1962 r. Wojskowa Komenda Rejonowa Warszawa – Ochota została przeformowana z Kategorii III na II o stanie osobowym 10 żołnierzy zawodowych i 9 pracowników cywilnych. Na podstawie zarządzenia organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0142/org z dnia 31.12.1965 r. o reorganizacji wojskowych komend rejonowych, Wojskowa Komenda Rejonowa Warszawa – Ochota została przeformowana na Dzielnicowy Sztab Wojskowy Warszawa – Ochota, zaś zgodnie z Zarządzeniem Szefa Sztabu WOW Nr 016/org z dnia 20.05.1975 r. została przekształcona w funkcjonującą do dziś Wojskową Komendę Uzupełnień Warszawa – Ochota.

Na przestrzeni lat zasięg terytorialny ulegał licznym zmianom. Obecny został określony w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.03.2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (DZ.U. Nr 41, poz. 242 z późń. zm.). Dla Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Ochota zasięg terytorialny wyznaczono dla miast i gmin objętych działalnością powiatów: grodzkiego, nowodworskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego oraz części miasta stołecznego Warszawy,. Dzielnice: Ochota, Ursus i Włochy.

Zasięg terytorialny WKU Ochota

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl