Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
studium oficerskie

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studium oficerskiego odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie(magister):

 • mająca co najmniej 18 lat;
 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).

Osoba spełniająca powyższe kryteria, może rozpocząć karierę wojskową w korpusie oficerskim, po odbyciu 24; 12; 6 albo 3 – miesięcznego przeszkolenia wojskowego w studium oficerskim.

Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer i szeregowy zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym. Kandydat ubiegający się o kształcenie w ramach studium oficerskiego składa wniosek (stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, w terminach określonych w obowiązującej na dany rok decyzji Ministra Obrony Narodowej, w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 2. życiorys,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia,
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 6. 1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne,
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.

Terminy składania dokumentów do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU Warszawa-Ochota:

do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej medycznej.

 • 14 miejsc

do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej teologicznej.

 • 2 miejsca

do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej prokurator.

 • 7 miejsc

do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie w grupach osobowych.

 • logistyki - 16 miejsc
 • pancerno - zmechanizowana - 86 miejsc
 • obsługa prawna - 3 miejsca
 • ekonomiczno-finansowe - 10 miejsc

Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego przygotowujące do pełnienia służby w 2019 roku (REKRUTACJA - STUDIUM OFICERSKIE 12-MIESIĘCZNE)

Decyzja Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

Pobierz: Decyzja Nr 101/MON z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Po ukończeniu studium oficerskiego i zdaniu egzaminu na oficera kandydat mianowany jest na pierwszy stopień wojskowy w tym korpusie kadry. Liczbę miejsc do studium oficerskiego określa corocznie Minister Obrony Narodowej na podstawie potrzeb Sił Zbrojnych RP. Limit zależny jest od liczby wolnych stanowisk o stopniu etatowym podporucznik, które w danym roku znajdą się w dyspozycji organów kadrowych resortu obrony narodowej.

Szczegółowe zasady rekrutacji określone zostały w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz znajdują się na stronach internetowych szkół: www.awl.edu.pl i www.amw.gdynia.pl.

Pobierz:
Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr - za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl