Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SP info

Służba przygotowawcza

Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej, ustanowiony przede wszystkim w celu tworzenia zasobów żołnierzy rezerwy, przeznaczony głównie dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają zostać żołnierzem NSR lub żołnierzem zawodowym. Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej, stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

Służba przygotowawcza nie trwa długo:

  • dla żołnierza kształcącego się na oficera do sześciu miesięcy;
  • dla żołnierza kształcącego się na podoficera do pięciu miesięcy;
  • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego do czterech miesięcy;

Studiujący kandydaci do służby w NSR mają możliwość odbycia służby przygotowawczej jeszcze w czasie studiów. Ochotnicy, którzy zdecydują się na pełnienie służby przygotowawczej w czasie przerw wakacyjnych, będą kształceni na potrzeby korpusu podoficerów, z uwagi na posiadane średnie wykształcenie.

Powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach może nastąpić wówczas, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie do tej służby gwarantuje możliwość je ukończenia w czasie tych studiów.

W takim przypadku służba przygotowawcza będzie pełniona w dwóch okresach, trwających odpowiednio do trzech i dwóch miesięcy. Aby pełnienie służby przygotowawczej nie utrudniało udziału w zajęciach dydaktycznych, przewiduje się jej odbycie w czasie letnich wakacji, po kolejnych latach studiów.

Kto może pełnić służbę przygotowawczą

Służba przygotowawcza

Pełnienie służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie w drodze powołania do tej służby, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się ochotnika. Do służby przygotowawczej, bez względu na płeć, może być powołana osoba, która nie była karana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie odpowiednie do wymogów w danym korpusie

Wykształcenie co najmniej wyższe jest wymagane w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Gdzie się zgłosić?

Osoby zainteresowane pełnieniem służby przygotowawczej powinny udać się do najbliższej wojskowej komendy uzupełnień. Personel komend jest przygotowany do udzielenia wsparcia i pomocy w odpowiedzi na szczegółowe pytania, dotyczące zarówno służby przygotowawczej, jak i warunków podpisania kontraktu na pełnienie służby w ramach NSR.

Po podjęciu decyzji osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień, dołączając do niego następujące dokumenty:

  • odpis świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, które mogą być przydatne w wojsku, np: prawo jazdy, kurs ratownika medycznego, certyfikat językowy, poświadczenie bezpieczeństwa itp.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.

Do wniosku warto dołączyć także inne posiadane dokumenty, mogące mieć pozytywny wpływ na jego rozpatrzenie ( certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu ).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl