Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedury

Procedura wydania książeczki wojskowej:

 • telefoniczne lub osobiste sprawdzenie czy osoba wnosząca o wydanie książeczki figuruje na ewidencji Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Ochota;
 • wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 28 zł za wydanie książeczki wojskowej można dokonać w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa - Ochota ul Grójecka 17a lub wpłacić na konto bankowe Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ochota
  numer rachunku: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
 • dostarczenie do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Ochota potwierdzenia wpłaty, jednego zdjęcia dowodowego, wypełnionego wniosku (ew. wypełnienie wniosku na miejscu);
 • do wydania książeczki wojskowej niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego, aktualnego prawa jazdy bądź paszportu.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są:

 • żołnierze rezerwy wyrabiający pierwszą książeczkę wojskową po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
 • osoby ubiegające się o wydanie pierwszej książeczki wojskowej.

Wydanie książeczki wojskowej następuje w przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku wraz ze zdjęciem i potwierdzeniem wpłaty.

Odbiór książeczki wojskowej jest możliwy tylko przez jej właściciela po uprzednim okazaniu dowodu osobistego.

261-824-949, 261-824-381 – informacja dla osób bez stopnia oraz szeregowych.

261-824-391 – informacja dla oficerów, podchorążych i podoficerów.

Procedura wydania zaświadczenia:

 • telefoniczne lub osobiste sprawdzenie czy osoba wnosząca o wydanie zaświadczenia figuruje na ewidencji Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Ochota
 • dostarczenie do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Ochota wypełnionego wniosku (ew. wypełnienie wniosku na miejscu).

Zaświadczenia wydaję się:

 • do naliczenia świadczeń emerytalnych, rentowych, do zakładów pracy, do urzędu pracy itp. – o okresie odbywania służby wojskowej;
 • do szkół, zakładów pracy, urzędu pracy itp. – o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • do meldunków dla osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej – o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • na własną prośbę – o okresie odbywania służby wojskowej lub o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia może nastąpić drogą pocztową lub poprzez osobiste stawienie się w WKU.

Wydanie zaświadczenia następuje w przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W szczególnych wypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Odbiór zaświadczenia możliwy jest osobiście, przez upoważnioną pisemnie osobę lub pocztowo za potwierdzeniem odbioru.

Wydanie zaświadczenia na terytorium kraju jest bezpłatne.

261-824-949, 261-824-381 – informacja dla osób bez stopnia oraz szeregowych.

261-824-391 – informacja dla oficerów, podchorążych i podoficerów.

Medale dla Rodziców

Rodziców, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy można wyróżnić:

1. Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju

Jeśli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje pełni zawodową służbę wojskową;

2. Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju

Jeśli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Jeżeli Twoi Rodzice spełniają powyższe wymogi a do tej pory nie otrzymali takiego odznaczenia zgłoś ten fakt osobiście, telefonicznie lub listownie w naszym WKU

tel. 261-824-391

Niezbędne dane do sporządzenia wniosku o odznaczenie, które należy przedstawić w WKU:

 1. Imię, nazwisko ojca i matki (również nazwisko panieńskie) oraz daty ich urodzenia ;
 2. Aktualny adres zamieszkania rodziców;
 3. Imiona dzieci, którzy pełnili służbę wojskową oraz Nr JW i stanowiska na których tę służbę pełnili;

Termin składania propozycji do wyróżnień : do końca lutego każdego roku kalendarzowego.

Termin wręczania przyznanych odznaczeń około 11 Listopada.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl