Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
nabór 2018 / 2019
DECYZJA Nr 101/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz.138) oraz§ 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej(Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1. W 2019 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:

1) Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiegow Warszawie;

2) Akademia Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni;

3) Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;

4) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

§ 2. Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadza się spośród osób posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

więcej>>>>

 ZARZĄDZENIE Nr 3/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 marcz 2018 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy
zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawoo szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się warunki i tryb przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych na rok akademicki 2018/2019 do:

  1. Wojskowej Akademii Technicznej, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 104/WAT/2017 z dnia 25 maja 2017 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
  2. Akademii Marynarki Wojennej, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 64/2017 z dnia 26 października 2017 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
  3. Akademii Wojsk Lądowych, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 7/X/2017 z dnia 12 października 2017 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia;
  4. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 67/2017 r. z dnia 16 października 2017 r., stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

więcej>>>>ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
w poszczególnych uczelniach wojskowych

Na podstawie art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. Limity miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2018/2019 są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

więcej>>>>

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl