Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja Wojskowa 2019

Kwalifikacja Wojskowa w 2019 roku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.


KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU
NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZOSTANIE PRZEPROWADZONA W DNIACH
OD 4 LUTEGO DO 26 KWIETNIA 2019 R.

Cel kwalifikacji wojskowej

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej ─ przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych). Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1998–1999, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze wzglę- du na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Badania lekarskie i uzyskanie kategorii zdrowia

W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby poddane tym badaniom mogą zostać uznane za zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej i uzyskać jedną z n/wym. kategorii zdolności:

 • „A” ─ „zdolny do czynnej służby wojskowej”;
 • „B” ─ „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej” - kategoria zdolności „B” oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od dnia badania;
 • „D” ─ „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju” - z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. W celu uzyskania potwierdzenia tego faktu w książeczce wojskowej, można po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej następuje z mocy ustawy.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) ─ nie podlegają w ogóle obowiązkowi czynnej służby wojskowej, w związku z czym nie zostaną ujęte w ewidencji wojskowej. Również te osoby będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z w/wym. kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badań, przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład tej komisji. Skład orzekający komisji lekarskiej bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takim przypadku przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody

Osoba stająca do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest przedstawić:

osoba zgłaszająca sie po raz pierwszy
Dowód osobisty
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niewstawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli niestawienie sie do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
Dokumentacja medyczna
 • Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 m-cy przed dniem wstawienia sie do kwalifikacji wojskowej
Fotografia
 • aktualna fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm bez nakrycia głowy
Dokument potwierdzający
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
osoba zgłaszająca sie po raz kolejny
Dowód osobisty
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niewstawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli niestawienie sie do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
Dokumentacja medyczna
 • Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 m-cy przed dniem wstawienia sie do kwalifikacji wojskowej
ksiazeczka
 • wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową)
Dokument potwierdzający
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;


Przebieg kwalifikacji wojskowej

świetlica
zakładanie ewidencji
Komisja
WKU

1. Ustalenie tożsamości na podstawie przedstawionych dokumentów.
2. Odnotowanie stawiennictwa.
3. Zebranie dokumentów od osób, które wstawiły się do kwalifikacji:
- dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego ustalić tożsamości;
- dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
- aktualne zdjęcie 3x4 cm bez nakrycia głowy;
- dokument leczenia, w tym wyników badań specjalistycznych.
4. Poinformowanie o przebiegu kwalifikacji.

1. Na podstawie przedstawionych dokumentów - dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego ustalić tożsamości;
- dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
oraz przeprowadzonej rozmowy z osobą, która się stawiła zakładana jest ewidencja wojskowa;
2. Dane m.in. imiona rodziców ich nazwisk rodowych;.

1.Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej - nadanie jednej z niżej wymienionych kategorii zdrowia:
"A" - zdolny do czynnej służby wojskowej,
"B" - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,
"D" - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
"E" - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.
2. Kierowanie na badanie specjalistyczne w uzasadnionych przypadkach;
3. Wydanie orzeczenia na piśmie.
1.Nadanie wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP;
3. Rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej;
3 Wydanie książeczki wojskowej
4.
Przeniesienie z urzędu do rezerwy po uprawomocnieniu się orzeczenia komisji lekarskiej;
5. Wydanie zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl