Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ćwiczenia żołnierzy rezerwy

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Odbywanie ćwiczeń wojskowych polega na szkoleniu teoretycznym i praktycznym.

Ćwiczenia mogą być odbywane jako:

 1. jednodniowe;
 2. krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
 3. długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
 4. rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

 1. żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
 2. żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
 3. osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

 1. prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania;
 2. zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
 3. zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 1. odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
 2. mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 3. mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przy-działu kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
 4. na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego, mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.

Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się, także do odbywania ćwiczeń w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 1. dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
 2. dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy;
 3. dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
 4. dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 974) do odbycia ćwiczeń wojskowych powołuje się: żołnierzy rezerwy w trybie:

 • natychmiastowego stawiennictwa,
 • ochotniczym,
 • zwykłym;

osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w trybie:

 • ochotniczym,
 • zwykłym.

Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych doręcza się żołnierzowi rezerwy albo osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonej w tej karcie. Terminu tego nie stosuje sie jeżeli powołania następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa, osoba powołana nie stawiła sie na skutecznie doręczone wezwanie w celu powołania na ćwiczenia oraz gdy powołanie następuje w trybie ochotniczym.

Żołnierze rezerwy przez cały okres pozostawania w rezerwie mogą odbyć do 15 ćwiczeń wojskowych rotacyjnych o łącznym czasie ich trwania do 450 dnia.

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze za każdy dzień trwania ćwiczeń wojskowych według stopnia wojskowego (art. 31 Dz. U. 2002 nr 76 poz. 693 z późn. zm.):

Lp.Stopień wojskowyNależność
netto w zł
1 podpułkownik (komador porucznik) 188,80
2 major (komador podporucznik) 163,20
3 kapitan (kapitan marynarki) 144,00
4 porucznik (porucznik marynarki) 136,00
5 podporucznik (podporucznik marynarki) 134,40
6 starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 126,40
7 starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 123.20
8 chorąży (chorąży marynarki) 118,40
9 młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 115,20
10 starszy sierżant (starszy bosman) 112,00
11 sierżant (bosman) 110.40
12 plutonowy (bosmanmat) 107,20
13 starszy kapral(starszy mat) 105,60
14 kapral (mat) 104,00
15 starszy szeregowy (starszy marynarz)  94,40
16 szeregowy (marynarz)  91,20

Pobieranie uposażenia za czas ćwiczeń powoduje zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia za okres trwania ćwiczeń wojskowych, żołnierzowi w czynnej służbie przysługuje świadczenie rekompensujące utracone zarobki, stanowiące różnice pomiędzy utraconym wynagrodzeniem a otrzymanym z wojska uposażeniem..

Ponadto żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:

 1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
 2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
 3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej:
  • lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
  • świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;
  • lekarza dentysty;
  • szpitala.
 4. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), inne niż oznaczone znakiem "Rp", finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

Ponadto żołnierzom w czynnej służbie wojskowej może zostać udzielony urlop:

 • okolicznościowy;
 • nagrodowy
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Ochota
Sękocińska 8
02-313 Warszawa
tel. 261826806
fax. 261824971
wku.warszawa.ochota@ron.mil.pl